1,8 milijarde razlogov za spremembe

Povzetek        
1. To je prispevek o 1,8 milijardah eurov preplačil, ki smo jih v zadnjih 6 letih Slovenci preplačali slovenskim dobaviteljem medicinskega materiala.        
2. To je zgodba tržno utemeljene medicine, ki je v navezi s »Sistemom« zdravstva dopustila, da Slovenec plačuje več namesto manj za zdravstvo.        
3. Samo popolna sprememba »Sistema«, razčiščenje znotraj izobraževalnega sistema in reorganizacija združenj, so ključni elementi za boljši zdravstveni sistem v Sloveniji.
4. Poti nazaj ni več. Račun je že plačan. Izdajajo pa se vedno novi in novi. Vsak dan. Dan za dnem. V milijonih!

Uvod
Zgodba se začne leta 2011, ko sem skupaj s prijateljem in somišljeniki ustanovil spletno trgovalno skupnost zdravnikov Medikont. Namen skupnosti je samo eden. Dobava izdelkov neposredno od proizvajalca. Brez posrednikov, brez lokalnih dobaviteljev, brez omejujočih razpisov.

Kako do izračuna?
Zdravnik od celotnega plačila za zdravstveno storitev porabi v povprečju 30% za nakup medicinskega materiala. Primerjave med cenami proizvajalcev in maržami, so pokazale ogromna odstopanja od končne cene medicinskega materiala v Sloveniji. Standardne prodajalske marže se v urejenih sistemih gibljejo od 10 do 30%. V Sloveniji se razpon dobaviteljskih marž giblje od 25 do 250% proizvajalčeve cene, odvisno od izdelka in drugih dejavnikov.
Za izračun je bil vzet zobni vsadek z nadgradnjo. Odstopanja od končne cene s 25% maržo v slovenskem prostoru so bila več kot 200%! To pomeni, da vsadek z nadgradnjo stane 340 namesto 110 eurov. Razlika znaša 230 eurov, ali več kot 200%.
V 6 letih so zdravniki tako preplačali za vsadke 27 milijonov eurov. 


  

Sledilo je preverjanje marž za različne medicinske produkte pri proizvajalcih. Namen je bil ugotoviti, kolikšna so odstopanja pri drugih medicinskih materialih. Tabelo za izračun si lahko pogledaš v dodatnem branju na koncu članka. V Sloveniji v povprečju za zdravstveni material namesto 25 % marže plačujemo 55% maržo. Vsaj enkrat več! To v 6 letih znese več kot eno miljardo in 800 milijonov eurov oz prb. 310 milijonov na leto!

  

Verjamem, da bi ekonomski in matematični strokovnjaki ta odstotek zlahka zvišali, če bi le poznali proizvajalčeve cene. Le-te so poslovna skrivnost in so odvisne od kupca. Ker država negira zdravnika kot podjetnika ostane ta podatek in pogajanje o končni ceni dobavitelju in ne zdravniku. Torej, kje se skrivajo razlogi da ljudje, posamezniki, ustanove, sprejemajo in tolerirajo tak sistem v slovenskem prostoru? Kako lahko izdelek, ki vsebuje vse potrebne certifikate, dovoljenja, testiranja na evropskem trgu niha v končni ceni za 200 in več odstotkov?

Odgovor
Izkazalo se je, da je za nastanek 200% marž potrebnih več faktorjev, ki se med seboj dopolnjujejo in ustvarjajo pogoje, pri katerih je mogoč tak razplet dogodkov. Skupek vseh dogodkov lahko opišemo z izrazom Tržno Utemeljena Medicina (TUM, ang- Marketing Based Medicine). TUM je odgovor medicinske in farmacevtske industrije na  dokazih podprto medicino (ang. Evidence Based Medicine). Na dokazih podprta medicina je bila kot nov model predstavljena v letu 1990 z namenom boljše in učinkovitejše oskrbe pacienta. V naslednjih letih in desetletjih so se stroški zdravljenja skokovito povzpeli. Industrija se je z učinkom TUM vrinila med zdravnika in pacienta z namenom večje prodaje in večjega zaslužka. Slovenije pri tem ni izjema. Še več. Zaradi namerno nedorečenega in pacientom škodljivega Sistema je tržno utemeljena medicina v Sloveniji postala mnogoglava zver.

Kje je srce zveri?
Bistvo zdravnikovega dela je dvom. Iz dvoma se rodi primerno zdravljenje. TUM daje zdravniku ravno nasprotni občutek. Prepričanje, da o določenem izdelku ni več dvoma. Le tako je zdravnik prepričan, da potrebuje samo ta in točno ta izdelek. Seveda po ceni, ki jo določi slovenski dobavitelj, preko javnega razpisa, če je le mogoče...

Naštel bom samo ključne akterje, ki so odgovorni za enormna preplačila.

1. Definicija javnega zdravstva
Politika in mediji so definicijo zmaličili na neotipljivo besedno zvezo.
Javno zdravstvo so storitve, ki si jih lahko državljani privoščimo z vzajemnim vplačevanjem prispevkov v zdravstvene  zavarovalnice. Javno zdravstvo niso zdravstveni domovi, bolnice, koncesionarji ali zasebniki. Storitve javnega zdravstva opravljajo zdravniki in ostalo osebje, ne glede na to, kje in v kakšni pravni obliki to storitev opravijo v Sloveniji.

2. Sistem
Slovenski zdravstveni »Sistem« je glavni razlog za razrast TUM in s tem povezanih marž. Z negacijo zdravnika kot podjetnika in pacienta, kot direktnega plačnika storitev je »Sistem« samo še sam sebi namen. Tisoče novih členov in na silo sprejetih zakonov ni rešitev. Bistvo se skriva v preprostosti.
Edina rešitev je popolna reorganizacija, ki je že kot model uzakonjen v direktivi EU o prostem pretoku zdravstvenih storitev. Preprosto povedano – pacient gre z računom na zavarovalnico.

3. Izobraževalni sistem
Dokler bodo v Sistemu prosperirali ljudje, ki ne razkrijejo svojih povezav z dobavitelji, proizvajalci, oziramo jih cehovska združenja ne izločijo, potem se za prihodnost TUM ni bati.
V Sloveniji so zdravniški mnenjski ustvarjalci (tako ali drugače plačani opinion leaderji) hkrati tudi pedagogi, profesorji, pisci smernic, odborniki, vodje klinik, strokovni... pri tem pa namerno ne razkrijejo svojih posrednih ali neposrednih povezav z dobavitelji.
V takem sistemu ni pričakovati, da bo študent, bodoči zdravnik znal uporabiti svoje znanje, svoj dvom in se upreti TUM, kaj šele Sistemu. Čeprav mu to nalaga njegova osebna zdravniška odgovornost do pacienta.
Članki, ki so prepleteni s TUM, ne bi smeli  biti razlog napredovanja po akademski, klinični in podjetniški lestvici. 

4. Zbornica
Negativna selekcija, ki jo vsakokratne papirne volitve še utrdijo, popolna neučinkovitost, odstotnost pooblastil in namerna razdrobljenost ceha na različna društva in sindikate, so Zbornico postavile v nezavidljiv položaj.
Edina rešitev so e-volitve in sprememba statuta Zbornice in sicer: Zbornico sestavijo samo neposredno izvoljeni člani na e-volitvah. Če to ni izvedljivo sledi ukinitev obveznega članstva!

5. Pohlep
Ta točka je pač večna. Ko bodo delovale vse zgornje štiri točke, pohlep ne bo izginil, bo pa sistemsko omejen na posameznika. V Sistemu bo ta točka zagotovo obratno sorazmerna s pravilnim delovanjem področji iz zgornjih točk.

Nazaj iz političnega pamfleta v realnost
Slovenija je resnično majhna država. Ravno majhnost in specifičnost pa je v globalnem svetu zaželjena in dobrodošla. Dokazano preplačilo 27 milijonov eurov je samo kaplja v morje vseh preplačil (vsaj 1,8 milijarda eurov), ki bi bi se jim lahko izognili z urejenim zdravstvenim sistemom. »Sistem« je neurejen in nepopravljivo poškodovan. Osebna odgovornost nalaga vsakemu zdravniku, da se zoperstavi Sistemu, ne glede na posledice, ki lahko nastopijo.
Čas se izteka.

 

Krištof Zevnik

Razkritje:
Sem ustanovitelj zdravniške skupnosti Medikont, ki izvaja neposredna skupinska naročanja zdravstvenega materiala pri proizvajalcu.

Dodatna branja:

J Eval Clin Pract. 2014 Dec;20(6):908-14. doi: 10.1111/jep.12147. Epub 2014 May 12.
How evidence-based medicine is failing due to biased trials and selective publication.

Every-Palmer S1, Howick J.Spielmans, G.I. & Parry, P.I. Bioethical Inquiry (2010) 7: 13. https://doi.org/10.1007/s11673-010-9208-8
Marketing versus evidence-based medicine:Braillon, Alain et al. The Lancet , Volume 380, Issue 9839 , 340

BDP kazalniki:http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/1/29
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/zver_eva_trendi_v_vi...

Tabela za izračun podatkov: